Information om Lekplatsbesiktning - Park & Trädgårdskonsult

6999

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING - Filipstads kommun

Checklistan innehöll bland annat frågor om färg på gummibeläggning, förekomst av lösa granulatbitar och i så fall uppskattat avstånd från gummibeläggningen, markfördelning samt närheten till dagvattenbrunnar. Lekplatsen skall årligen besiktigas. Genom Plan- och bygglagens regelsystem har byggnadsnämnden vissa möjligheter att ingripa mot farliga lekredskap, 3 kap 17 J. De fel som vid besiktningen anses skall åtgärdas omedelbart, är främst de fel som uppenbart kan orsaka allvarlig personskada. Lekplatserna blev som en följd av detta standardiserade och många till antal. Den statliga detaljregleringen av lekplatserna försvann 1987, men 1970-talets normer lever i stort kvar i kommunerna idag- inte minst i form av alla lekplatser som härstammar från denna tid. lekplatsen: staket, blommor/buskar, gångvägar etc.

Checklista lekplatser

  1. Stickande smarta i hjartat
  2. Ksak service ab
  3. Hans erik flygare
  4. Gustav persson

En bra lekplats med flera lekredskap för barn är mycket kostsam vid inköp och anläggning och för att uppfylla lagens krav SKA varje lekplatsägare ha en drift- och underhållsplan för sin lekplats för att minimera risken för olyckor. Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten och användbarheten för barn i rullstol, på olika lekplatser i Lunds kommun. Fyra olika bedömningsinstrument/manualer användes för att bedöma tillgängligheten och användbarheten (Housing Enabler, egenkonstruerad checklista, egenkonstruerad intervjuguide och egenkonstruerad observationsmanual). Checklista till konsekvensbeskrivningar för hållbar utveckling (HKB), tidigare hälsokonsekvensbeskrivning. Detta underlag togs fram för att förtydliga hälsofrågorna i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2003-03-03. En vidareutveckling av fråge-ställningarna har skett i och med kommunstyrelsens beslut 2005-08-15 för checklista Hur gör vi befintliga lekplatser mer tillgängliga?

Behöver visuell information läggas till?

Lekplatser - Tibro Kommun

Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn av kosmetiskt solarium. /Publikationer/Broschyr/2013/Checklista-for-solarieinspektion/ SSM  Skolor. Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan 13.1 Se ”Säkra lekplatsen” utgiven av Svenska Kommunförbundet.

Bilaga 9 Rapport inventering gummibeläggning lekplatser.pdf

Checklista lekplatser

Det gäller framförallt skolor och förskolor. Veckovis kontroll […] För det barn som har en funktionsnedsättning finns många tänkbara hinder som kan sätta stopp för leken. Men det finns också stora möjligheter för oss som projektörer att undanröja dessa.

Dialog. 10. Skötsel och underhåll. 10. Bilaga 1. Checklista. INNEHÅLL  För de mindre barnen ska det finnas lekplatser i närheten där barnet bor.
Ensidigt sekretessavtal mall

Title: Checklista lekplatser (version 2).xlsx Author: 871205-002 Created Date: 3/26/2020 12:24:41 AM Denna checklista är ett resultat av examensarbetet ”Lek utan hinder. Hur lekplatser kan anpassas för barn och vuxna med funktionsnedsättningar.” Checklistan går att tillämpa både vid nybyggnation och vid upprustning av befintliga lekplatser. Tanken är att konsulten ska kunna använda checklistan som egenkontroll för att upptäcka even- Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9 § punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och 15–16 §§. Där anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Checklista Tillgänglig lekplats. 3.1.3. SMST Befintliga lekplatser - enkelt avhjälpta hinder.
Gb glace)

medicinska termer på engelska
pol pots leende
frankenstein characters
kvantfysik kvantmekanik
hvad betyder diplomat
kinesiska muren månen
mediamarkt blackweek

Checklista arbetsmiljö vid projektering. Brevik - Mercell

UTREDNING. CHECKLISTA FÖR BARNKONVENTIONEN & BKA Är lekplatser, övriga mötesplatser, förskole-. Normalt är det kommunen som är ansvarig för sådan lekplats. Lekplatser som är till för en mer sluten krets av personer omfattas inte.


Skaloverall polarn o pyret
tele2 abonnement

Bakgrund - Avdelningen för arbetsterapi - Lunds universitet

Många av lekplatserna består av ett par gungor, vippgungor och någon form av Regelverk kring lekplatser Fråga: Jag undrar var jag hittar de ursprungliga leksäker-hetsreglerna vi har att förhålla oss till? Dessutom undrar jag om det fi nns en enkel sammanställning som kan användas som checklista när man utfor-mar en lekplats. Svar: Det är svensk standard, SS-EN 1176-1-11:2008 och SS-EN 1177:2008 som gäller. Eftersom ansökningarna inte är inskickade än kan vi inte säga mer än att de handlar om lekplatser, förbättrade GIS-verktyg för planering, och makt över stadens gröna ytor. För den som inte hann med denna omgång kommer en ny chans i samband med Formas utlysning “Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande” som öppnar den 14 december.

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden - Gnesta kommun

Checklista  Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Ett smultronställe ska vara tillgängligt för  KS-2019/1423. 2021-02-16. Checklista för barnkonsekvensanalyser. Den här kollektivtrafik, lekplatser, grönområden och parker.

Är buskar, häckar, träd och andra växande grödor CHECKLISTA med frågeställningar UTREDNING CHECKLISTA FÖR BARNKONVENTIONEN & BKA Vi på ETTELVA vill ta ansvar och arbeta föredömligt med barnens perspektiv. Är lekplatser, övriga mötesplatser, förskole- och skolgårdarna utformade så att de gynnar ett hälsosamt liv? offentlig lekplats i Örebro stad är knappt 300 meter. Utifrån det kan vi konstatera att vi har en god tillgång till lekplatser. Däremot är variationen mellan de olika lekplatserna inte så stor. Många av lekplatserna består av ett par gungor, vippgungor och någon form av Regelverk kring lekplatser Fråga: Jag undrar var jag hittar de ursprungliga leksäker-hetsreglerna vi har att förhålla oss till?